2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (ATAUZEM)

Açıköğretim Yüksek Lisans başvuruları Atatürk Üniversitesi (ATAUZEM) için 9 Ağustos 2021 tarihinde başladı. ALES şartı olmadan Açıköğretim Yüksek Lisans bölümlerine tüm lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecektir. Başvurular 20 Ağustos 2021 günü sona erecektir.

ATAUZEM bünyesinde yürütülmekte olan uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında da öğrenci alınacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru için ALES şartı aranmamakla birlikte, herhangi bir lisans mezunu olmanız yeterli olacaktır. Başvurular 09 -20 Ağustos 2021 tarihleri arasında başlayacaktır.

2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Bölümleri (ATAUZEM)

Başvuru yapabileceğiniz programlar;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim TYL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Türkçe Eğitimi TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (ING) TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (TR) TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Pazarlama TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yöneticiler İçin İşletme (TR) TYL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güvenlik ve Adli Bilimler TYL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği TYL

2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuru Şartları (ATAUZEM)

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adaylar, başvurularını müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)‘nden online olarak yapacaklardır.
2) Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınabildiği için belge yüklemesi gerekmeyen adayların başvuruları için herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır.
3) Belge yükleyerek (eş değer dil puan ….vb) başvuru yapan adayların başvuruları, belgeleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden onaylanacaktır.
4) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu kapsamda adaylar;
a) Yüksek lisans programları için 3 tercih,
b) Doktora ve Sanatta Yeterlik programları için 2 tercih,
c) Tıp Fakültesi mezunu olanlar temel tıp bilimleri alanındaki doktora programları için 2 tercih
yapabileceklerdir.
5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.
6) 
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmamaktadır.
7) 
Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlar dışındaki programlara başvuracak adaylardan son beş yılda alınmış olması şartıyla;
a) En az 55 ALES puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına,
b) En az 85 ALES puanı ve 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programlarına,
c) En az 50 (TUS) puanına sahip olanlar ilgili doktora programlarına
başvurabileceklerdir.
ALES puanı olmayan adaylar, varsa eş değer kabul edilen diğer sınav (GRE-GMAT) puanları ile de müracaat edebileceklerdir.
8) Doktora programına başvuran adayların, YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir.
Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir.
9) Uluslararası TOEFL – IBT – PTE Academic sınav sonuç belgelerinin Üniversitemiz Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından doğrulanması gerekmektedir.
10) Lisans derecesiyle (Doğrudan & Bütünleşik) doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
11) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, “Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir.

2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Ücretleri (ATAUZEM)

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin katkı payları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden 01 Temmuz 2021 tarih ve 31528 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır.

Tezsiz Yükseklisans Program Ücretleri 

Uzaktan    Eğitim Programları

II. Öğretim Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

7.200,00 ₺

5.900,00 ₺

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7.200,00 ₺

—-

Sosyal Bilimler Enstitüsü

7.200,00 ₺

6.400,00 ₺

* Üniversite Yönetim Kurulunun 05.08.2021 tarih ve 27/244 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayı, 

Atatürk üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlar için yapılacak öğrenci kayıt işlemleri, bu sayfa üzerinde yer alan kapsam ve koşullarda yürütülecektir.

Neden Lisansüstü Eğitim?

Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında, öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştiren lisansüstü öğretim düzeyi önemli bir göstergedir. Üniversitelerin araştırma yapma, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürme aşamalarında lisansüstü öğretim ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır.

Üniversitelerde verilen lisansüstü öğretim ve özellikle doktora aşaması, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel saygınlığının ve araştırma düzeyinin önemli bir göstergesidir. İnsanlığın bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemi yaşamakta olması yukarıda belirtilen öğretim süreçlerinin bir sonucudur. Bu sebeple ülkemizde öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için lisanüstü öğretimde her geçen gün yeni iyileştirmeler yapılmaktadır.

Lisansüstü Eğitimde Neden Atatürk Üniversitesi?

Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri enstitü müdürlüklerimizce gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde, 8 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim kapsamında, 225 tezli yükseklisans ve 11 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 236 yüksek lisans programında 5.408 öğrenci2 sanatta yeterlik programında 61 öğrenci228 doktora programında 2.217 öğrenci olmak üzere lisansüstü eğitim-öğretim programlarında toplam 7.686 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Lisansüstü programlarda eğitim-öğretim gören uluslararası öğrenci sayısı 499’dur.

Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında eğitim İngilizce olarak yürütülmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES puan türünün % 60’ı ile lisans AGNO’sunun % 40’ının toplamı en az 55 puan; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına Yerleştirme puanı hesaplanırken bilgi ve performans sınavının %20’si, ALES puan türünün % 50’si ile lisans AGNO’sunun % 30’unun toplamı en az 55 puan olmalıdır.
2) Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.
3) Doktora Programlarına,
a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ile yazılı sınav notunun %10’unun toplamı en az 65 puan,
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olması şartıyla ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ile yazılı sınav notunun %10’unun toplamı en az 80 (seksen) puan,
c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ile yazılı sınav notunun %10’unun toplamı en az 65 puan,
d) Temel tıp bilimlerinde Tıp Fakültesi mezunu olup;
— Temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 puan,
— ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan,
olması şartıyla ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
4) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları Sanatta Yeterlik programlarına başvuracaklardan;
a) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav notunun %60’ı ile lisans mezuniyet notunun %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir
b) Yüksek lisans diplomasıyla sanatta yeterlik programına başvuranların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
5) Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.
6) Güzel Sanatlar Enstitüsüne müracaat eden adayların ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan yeterlik sınavları Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinde yapılacaktır.
7) Lisansüstü programlara başvuran adaylar, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir programa yerleştirileceklerdir.
8) Kayıtlar, kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi  Sistemi (OBS)’nden online olarak yapılacaktır.
9) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılacaklar ve daha sonra yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

  • 1) İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebatında)
  • 2) İsteğe bağlı olarak “Danışman Tercih Formu” (İlgili Enstitüden temin edilecektir.)
  • 3) Katkı Payı / Öğrenim Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)
  • 4) Uzaktan Eğitim Materyal Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)
2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (ATAUZEM)
2021 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları (ATAUZEM)
Sıkça Sorulan Sorular

Açıköğretim Yüksek Lisans başvuruları Atatürk Üniversitesi (ATAUZEM) için 9 Ağustos 2021 tarihinde başladı ve 20 Ağustos 2021 tarihinde soma erecek.

Ata Aof Yüksek Lisans başvurusu için ALES şartı yoktur. Adayın Lisans mezunu olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'nden online olarak yapacaklardır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 7.200,00 ₺ Sağlık Bilimleri Enstitüsü7.200,00 ₺ Sosyal Bilimler Enstitüsü7.200,00 ₺

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!