Vergi Hukuku Ara Sınav Soruları

11.04.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Vergi Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun alt dallarından olan vergi yargılama hukukunun konusuna girer?
Doğru Cevap: "D" Mükellef ile vergi idaresi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların yargı organlarındaki çözüm yöntemlerini inceleme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Anayasa
Soru Açıklaması
3.
Anayasa’ya göre; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu’na
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uygulamada başvurulan yorum yöntemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bilimsel yorum
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki vergi hukuku kaynaklarından hangisi Danıştay’ın denetimine tabidir?
Doğru Cevap: "C" Tüzükler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı taşra teşkilatında yer alan birimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Defterdarlıklar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Adi ortaklık
Soru Açıklaması
8.
Akıl hastalarının vergi yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
Doğru Cevap: "D" Vasi
Soru Açıklaması
9.
İradi temsil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mükellefin üçüncü bir kişiyle sözleşme yaparak vergi borcundan o kişinin sorumlu olacağı konusunda anlaşması vergi dairesini bağlar.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mükellef haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sevk irsaliyesi düzenleme
Soru Açıklaması
logo
Vergi Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan durumlarda yapılan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Re’sen tarhiyat
Soru Açıklaması
12.
Vergi beyannamesinde vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa, takdir komisyonu verginin mükellefine asgari kaç gün ek süre verebilir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tebligat yapılacak kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İkamet adresinde bulunan 10 yaşındaki çocuk
Soru Açıklaması
14.
Bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tahakkuk
Soru Açıklaması
15.
İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, vergi mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tam mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesini belirlemede ölçü olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "E" Vatandaşlık
Soru Açıklaması
17.
İki kişi arasındaki karşılıklı, benzer ve istenebilir borçların, ayrı ayrı ödenmeksizin, taraflardan birinin beyanıyla sona erdirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Takas
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ödeme emri tebliği
Soru Açıklaması
19.
Genel af ve özel af TBMM üye tam sayısının kaç çoğunluğunun kararı ile çıkartılır?
Doğru Cevap: "E" Beşte üç
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ölüm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.