Türk İdare Tarihi Final Sınav Soruları

05.07.2019
778
A+
A-
logo
Türk İdare Tarihi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Divân-ı Humâyûn’un hukuki niteliğini tam olarak şekillendiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fatih Kanunnamesi
Soru Açıklaması
2.
Eski Türklerde tiginlerin idare sanatında tecrübe kazandıkları mevki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Başbuğluk
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılıp, ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılmasından sonra kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Basra Selçuklu devleti
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin salyaneli eyaletlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yemen
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti taşrasında modern belediyelerin kurulmasını ilk kez gündeme getiren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1864 Vilayet Nizamnamesi
Soru Açıklaması
E)
6.
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Naima Efendi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nde nezaretlerin (bakanlıkların) kurulması hangi padişah döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" II. Mahmut
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat döneminde verginin adil bir şekilde toplanması amacıyla 1840 yılında kurulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhasıllık Meclisi
Soru Açıklaması
9.
1859 yılında yönetici yetiştirmek amacıyla kurulan ve II. Abdülhamit döneminde büyük gelişme gösteren okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Mülkiye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin yarı sömürgeleşmesine yol açan düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Muharrem Kararnamesi
Soru Açıklaması
logo
Türk İdare Tarihi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
II. Abdülhamit döneminde, saray ile nezaretler arasındaki tüm yazışmaları ve haberleşmeyi sağlayan ofis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Başkitabet Dairesi
Soru Açıklaması
12.
Tanzimat Fermanı’na etki eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlıcılık
Soru Açıklaması
13.
Cumhuriyet Dönemi’nde müsteşar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müsteşarlara vekillerden ayrı bir hizmet alanı tanımlanmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Koordinasyon Bakanlığı aşağıdaki hangi hükümet döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Adnan Menderes Hükümeti
Soru Açıklaması
D)
E)
15.
Pozitivizmi benimseyen ve Paris’te Meşveret adlı gazeteyi çıkaran Jön Türk lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahmet Rıza
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti'nde vilayet encümeninin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vilayet bütçesini incelemek ve harcamaları denetlemek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Şura-yı Devlet dairelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Divan-ı muhasebat
Soru Açıklaması
18.
II. Meşrutiyet döneminde mülki memurların iş hayatlarına dair her türlü gelişmeyi kayıt altına alan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sicill-i Ahvâl İdâresi
Soru Açıklaması
C)
D)
E)
19.
Meclis hükümeti sisteminin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bakanların meclis tarafından tek tek seçilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi II.Meşrutiyet dönemi ordu merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İzmir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.